Svempa tycker till om Peak Oil (VCW 10 mars 2007)

Diskussion kring oljans tillgänglighet i framtiden. För att skriva inlägg krävs att du är registrerad. Läsa kan alla göra.

Svempa tycker till om Peak Oil (VCW 10 mars 2007)

Inläggav Svempa » 10 mar 2007 18:58

Först och främst så är det lite beklagligt att begreppet "peak oil" ges olika betydelse av olika skribenter och debattörer. Därför kan vi lämpligen börja med att tala om vad "peak oil" egentligen stod för från början, och vilka skiftningar i innebörd som ägt rum sedan dess. Inte minst i vad som räknas som "oil"! Det är ju vi PO:are som införde begreppet, därför har vi också ensamrätt på att definiera dess innebörd!

Från början var PO väldigt enkelt definierat, utifrån Hubberts teorier. Hans främsta tes var att när ungefär hälften av den tillgängliga oljan hade utvunnits så måste HASTIGHETEN i utvinningen minska. Det finns alltså MASSOR av olja kvar i marken vid PO, och den kan fortfarande utvinnas med stor framgång. Men alltså inte lika fort! Hubberts huvudtes har visat sig stämma i geografiskt område efter område, med början i "lower 48 states" i USA där han prickade in toppen på produktionen med stor precision många år i förväg.

Inte alls märkligt, liknelsen med en uppblåst ballong förs ofta fram. Prova själv - blås upp en ballong, sätt en bit tejp någonstans och stick sedan hål genom tejpen och ballongen med en nål. Då spricker inte ballongen, utan börjar pysa. Luften lämnar ballongen med god hastighet, men efter ett tag minskar hastigheten och så småningom pyser ingen mer luft ut. Den sista luften måste man krama ut för att den ska lämna ballongen.

Precis likadant fungerar det med oljeutvinning. Den sista halvan av den utvinningsbara oljan är betydligt jobbigare att utvinna, den rinner inte till lika snabbt även om den totala mängden är precis lika stor som den halva som redan utvunnits. Tror faktiskt inte någon idag bestrider detta, inte ens de starkaste motståndarna till PO-teorin. Diskussionen handlar snarare om helt andra saker, bland annat om NÄR halva mängden olja kan anses vara utvunnen. Flera PO_förespråkare påstår faktiskt att detta redan har hänt, och kan framföra en hel del siffror som styrker det. Men de flesta av oss PO:are anser att det dröjer något eller några år till, och orsaken till att vi skiljer oss åt är för det mesta att vi har olika definitioner på vad som är olja - "peak oil" avsåg från början ENDAST den s k "konventionella oljan", men debatten rör sig numera oftast om alla möjliga typer av "okonventionell" olja som allt fler inkluderar i den totala utvinningsbara oljemängden.

En illustration som delvis visar detta kan ni betrakta här:

Bild

Man har räknat fram att "crude oil and condensates" numera bara utgör 87% av den totala oljeproduktionen!

Som konventionell olja räknas endast råolja som utvinns på konventionellt sätt och utan väldigt riskabla sätt att arbeta. Som "okonventionell" olja räknas t ex olja som man försöker borra fram ur havsbotten där havet är väldigt djupt och olja som finns i polartrakterna. Olja ur oljesand, skiffer eller extrem tjockolja räknas också som okonventionell.

Den "okonventionella oljan" kan numera utvinnas med viss framgång, och ger i dag ett avsevärt tillskott till den råolja som produceras. Man kan med visst fog påstå att PO kan fördröjas något (men troligen inte så många år) genom att vi lärt oss ta upp olja ur stora havsdjup och extrahera olja ur oljesand samt uppfinna nya sätt att göra den extrema tjockoljan lättflytande så den går att pumpa upp. Å andra sidan kan man också hävda att de volymer man på dessa sätt kan få fram är mycket begränsade och inte kan kompensera för det gradvisa bortfallet av den konventionella oljan.

Men den stora debatten rasar ändå kring hur mycket konventionell olja som egentligen återstår. Och där är siffrorna från båda sidor möjliga att ifrågasätta eftersom ingen egentligen säkert VET t ex hur mycket olja som Saudiarabien eller Irak har kvar i marken, och inte heller hur mycket prospektiv olja som kan finnas i de dominerande oljeländerna.

Trots de olika åsikterna är det ändå vissa siffror som alla är eniga om. En sådan siffra är hur stor reservkapaciteten är i världen, se t ex detta diagram:

Bild

Man anser att den numera är liten i förhållande till produktionen, 1-2 milj fat per dag är siffror som de flesta anser vara korrekta. Det innebär (teoretiskt) att det faktiskt på mycket kort tid skulle vara möjligt att öka oljeutvinningen med 1-1,5 milj fat/dag från dagens siffra på c:a 85 milj fat/dag, och väldigt många tycker då att det ger en viss trygghet. Vilket mest tyder på att väldigt många, de allra flesta faktiskt, är dåligt insatta!

Följande diagrammet visar oljeförbrukningens årliga ökningstakt:

Bild

Vi ser att den är av rätt exakt samma storlek som reservkapaciteten! På endast ett år förbrukar vi alltså hela reservkapaciteten, som följaktligen måste återskapas varje år genom lyckade oljeutvinningsprojekt.

Vad man också glömmer är att på 80-talet var reservkapaciteten av storleken 13-15 milj fat per dag. Vad har hänt med den sedan dess - jo, den har tagits i anspråk för att släcka världens oljetörst och existerar numera bara som en liten restpost.

Låt oss betrakta dagens oljesituation och framför allt oljepriset. Efterfrågeökningen har nu en längre tid varit så stark att oljepriset gradvis ökat från lågpunkten 10 USD/fat i slutet av 1998 till dagens pris kring drygt 60 USD/fat, och priset har under en kort period också varit avsevärt högre. Då oljan är en produkt som prissätts på marginalen - dvs vi har en homogen marknad där DELS all olja betalas i princip till samma pris (som dock varierar något beroende på kvalitet), DELS den del av oljan som är dyrast att producera ger ett prisgolv för hela marknaden och DELS det högsta pris som någon i marknaden i ett givet ögonblick vill betala sätter priset för all olja - och produktionsapparaten är ansträngd medför en relativt liten ökning av efterfrågan en relativt kraftig ökning av världsmarknadspriset.

Omvänt kan just därför en relativt liten överproduktion av olja i förhållande till efterfrågan ge ett relativt kraftigt prisfall under en kortare period, innan den gradvisa efterfrågeökningen medför att priset återigen stiger. Detta har vi helt nyligen upplevt.

Vi har alltså ett labilt prisläge där små omvärldsförändringar kan ge kraftiga marknadsreaktioner enbart på grund av ökad/minskad fysisk efterfrågan. Den ymniga spekulation som dessutom förekommer på oljemarkanden gör dessutom ont värre, en redan labil marknad blir ännu labilare och marknadsreaktionerna blir ännu mer överdrivna.

Åter till "Peak Oil". Jag beskrev tidigare att det fanns två stora läger. Ett läger som ansåg att eftersom ungefär halva oljereserverna i hela världen nu har förbrukats så måste PO inträffa inom kort, enligt King Hubberts teser, eller ev har PO redan inträffat - i varje fall för den konventionella oljan. Och ett läger som anser att vi forfarande är långt ifrån att ha förbrukat hälften av all olja, eftersom den totala mängden utvinningsbar olja är mycket, mycket större än vad deras motståndare hävdar.

Dessutom finns det röststarka grupper som hävdar att efterfrågan av olja kommer att minska kraftigt inom de närmaste åren av diverse anledningar ("stenåldern slutade inte på grund av brist på sten") och att PO av den orsaken är ett närmast ointressant fenomen.

Officiellt har de stora prognosmakarna (som EIA, IEA och diverse privata prognosinstitut) förutspått att oljeutvinningen utan större problem kan gradvis öka med 1-2 milj fat/dag under väldigt många år framåt och nå siffror som ligger långt över 100 milj fat/år.

Det är där vi i det "tredje lägret" kommer in i bilden. Jag själv och många andra hävdar nämligen bestämt att det egentligen är ointressant hur mycket olja som finns kvar att utvinna. Det är istället den utvinningstakt som är praktiskt möjlig att nå som är intressant. Och vi kommer fram till att de begränsningar av olika slag (ekonomiska, tekniska, politiska osv) som finns är så stora att det helt enkelt inte är möjligt att höja oljeutvinningstakten hur mycket som helst, helt oavsett hur mycket olja som ev finns i både upptäckta och oupptäckta oljefält.

Till viss del har vi samma synsätt som övriga PO-förespråkare, dvs att så mycket av den extremt lättproducerade oljan har nu producerats att det blir svårsre och svårare att utvinna den olja som finns kvar. Men vi baserar oss huvudsakligen på att det finns begränsade mängder pengar, det finns ett begränsat antal riggar för oljeborrning (framför allt av de riktigt stora som behövs för djupvattenborrning), det finns ett begränsat antal kvalificerade oljeborrare och andra specialister.

Dessutom finns det stora politiska problem på alla områden, t ex med att få tillstånd att utvinna olja där man rätt säkert vet att olja finns. Hade BP haft möjlighet att dra igång ett jättelikt projekt för att utvinna olja i Saudiarabien, där man kan hoppas kunna producera olja till en teknisk kostnad av 1-2 USD/fat hade man med säkerhet aldrig investerat fantasibelopp i ett så osäkert projekt som Thunder Horse. Det finns mångfalt fler exempel av den typen, de stora oljeföretagen jobbar nu med extremt svåra och riskfyllda projekt för att kunna kompensera för den olja de producerar varje år - och i många fall klarar de ändå inte av marknadens krav på att varje år kunna redovisa minst samma eller helst större oljereserver år för år. Lösningen blir då att köpa upp ett mindre oljebolag och införliva deras reserver i sina egna - men är det egentligen en lösning?

Förutom att man måste återställa de producerade reserverna har man dessutom problemet med "depletion", dvs att de mogna fält man producerar från blir äldre varje år och att flödena från dem minskar gradvis. Detta ser man nu på allt fler ställen, de jättefält som världen fick nästan all olja från under många år har nu hamnat i utförsbacken. Dit hör t ex Burgan i Kuwait, Cantarell i Mexiko och sannolikt även Ghawar i Saudiarabien. Och även hela regioner som Nordsjön och Alaska, som klarade oss ur den politiska oljekrisen 1973, är nu på stark nedgång. De nya fält som ska ersätta den förlorade produktionen blir mindre och mindre, man behöver alltså fler och fler, och dessa fält har dessutom en mer begränsad livstid.

Nej, det må finnas hur mycket olja som helst kvar att utvinna - det går ändå inte att höja oljeproduktionen speciellt mycket till. Sannolikt når vi aldrig upp till ens 90 milj fat/dag, och det är nu kort tid kvar tills vi slår i det oundvikliga produktionstaket.

Och det är DETTA som är "Peak Oil" - den maximala utvinningstakt som världen kan nå med de begränsningar för oljeproduktion som faktiskt finns, och som man måste ta hänsyn till. Ingenting annat. Att det sedan inte blir någon tydlig "peak" är en annan sak, vi kommer med säkerhet att få en "undulerande platå" som någon har uttryckt det. En mer eller mindre konstant oljeproduktion någonstans strax under 90 milj fat/dag under rätt många år. 10-15 kanske 20 år är vad jag tror, innan det likaså oundvikliga fallet i oljeutvinningen kommer. Och då kommer utförsbacken i gengäld att vara brant.

Och vi får också ett konstant stigande - men självklart också starkt fluktuerande kring en uppåtgående trend - oljepris under likaså rätt många år. Det krävs för att få tillräckligt många att avstå från att använda olja och oljeprodukter, så att vi (och med "vi" menar jag även en stor mängd kineser, indier, koreaner osv) som fortfarande har de ekonomiska resurser som behövs kan fortsätta att förbruka den olja som "vår livsstil kräver".
Senast redigerad av Svempa 27 maj 2007 20:05, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Svempa
Site Admin
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 02 jan 2007 17:38
Ort: Floda

Peak Oil

Inläggav wilgon » 10 mar 2007 19:27

Svempa
Tack för en mycket bra och balanserad beskrivning av peak oil. Den är så bra att jag tycker du ska försöka få in den på DN:s debattsida. Den måste få större spridning.
wilgon
wilgon
 
Inlägg: 15
Blev medlem: 05 jan 2007 11:27

Det finns fler som har samma åsikt

Inläggav Svempa » 05 apr 2007 15:22

Tack wilgon, trevligt att få dina uppskattande ord, men jag undrar om DN släpper in mig. Man ska vara lite kändis först, hade jag hetat Aleklett hade det nog funkat :-)!

Men det finns andra mer kända personer som tycker ungefär som jag:

Total CEO:Don't Take World Oil Output Of 100M B/D For Granted
Thu, Apr 5, 2007 09:19 GMT

PARIS - Total SA's (TOT) Chief Executive Christophe de Margerie said Thursday that ambitions to boost daily global oil supplies to 100 million barrels, against current levels of some 85 million barrels, would be "extremely difficult to reach."

In a speech at the Petrostrategies oil summit here, de Margerie said; "Don't take these 100 million for granted."

It isn't a question of available oil reserves, he said, but technology, geopolitics and depletion rates in existing fields.

© 2007 Dow Jones Newswires
Användarvisningsbild
Svempa
Site Admin
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 02 jan 2007 17:38
Ort: Floda

Inläggav nissedimljus » 02 dec 2007 16:31

Mycket bra info i de här strängarna som inte så många känner till. Jag läste att redan nu i vinter räknar man med att efterfrågan kommer vara c:a 87 miljoner fat/dag. Undrar om världen verkligen klarar av att fixa fram den mängden olja.
nissedimljus
 
Inlägg: 12
Blev medlem: 23 nov 2007 02:44
Ort: Göteborg


Återgå till Peak Oil öppet forum

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron