Föreningens stadgar.

Här finner du information om föreningen, dess stadgar, dess syfte osv. Lite information om Adolf Lundin som person finns också upplagd. Fritt att läsa utan att vara registrerad.

Föreningens stadgar.

Inläggav Svempa » 25 jan 2007 14:18

STADGAR FÖR DEN ALLMÄNNYTTIGA IDEELLA FÖRENINGEN
ENERGIFONDEN TILL ADOLF LUNDINS MINNE

FIRMA
§ 1
Föreningens firma är Energifonden till Adolf Lundins minne, ideell förening.

ÄNDAMÅL
§ 2
Energifonden till Adolf Lundins minne är en allmännyttig ideell förening.
Energifonden till Adolf Lundins minnes ändamål är att stödja allmännyttig verksamhet genom att utdela ett årligt kontantbelopp, vars mottagare och storlek bestäms av medlemmarna genom omröstning.

VERKSAMHET
§ 3
Energifonden till Adolf Lundins minne har till uppgift att genom aktiv finansiell förvaltning förmera det i fonden insatta kapitalet varvid syftet är att använda de erhållna vinsterna för allmännyttiga ändamål.

För inriktning av verksamheten enligt första stycket gäller att Energifonden till Adolf Lundins minne skall

- årligen den 30 september utdela en prissumma (“Adolf Lundins energipris”) till ett allmännyttigt ändamål, förutsatt att förvaltningen av föreningens medel givit ett positivt resultat av tillräcklig storlek. Priset kan högst uppgå till hela det överskott utöver insatt kapital som skapats genom förvaltningsverksamheten.

- arbeta med information, utbildning och opinionsbildning inom energiområdet.

- medverka till att genom ömsesidigt erfarenhetsutbyte ge medlemmarna större kunskap inom kapitalförvaltning, speciellt inom energiområdet.

- sträva efter att rekrytera fler medlemmar, tills att i varje fall 100 andelar tecknats.

Föreningen får också i övrigt bedriva verksamhet som är förenlig med föreningens ändamål enligt § 2.

Medel som ställts till föreningens förfogande, liksom förekommande egna intäkter, får användas till att stödja verksamhet utanför föreningen om denna användning av medlen främjar föreningens ändamål. Beslut om sådant stöd skall i förekommande fall fattas av föreningsstämman.

FÖRENINGENS ORGAN OCH VERKSAMHETENS ORGANISATION
§ 4
Föreningens organ är:
1. föreningsstämma,
2. styrelse,
3. kapitalförvaltare,
4. revisorer,
5. rådslag genom omröstning bland medlemmarna.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
§ 5
Föreningens medlemmar kan vara privatpersoner eller juridiska personer. En medlem förbinder sig att ställa en eller flera andelar uppgående till minst 10000 kr per andel till föreningens förfogande.
Medlemskap kan även tecknas genom att medlemmen till föreningen donerar aktier i ett bolag inom energisektorn eller andra aktier som styrelsen godkänner och vilkas marknadsvärde vid donationstillfället är minst 10000 kr.

Medlemskap får vara anonymt, varvid medlemmen identifieras av sin epost-adress och signatur. Ledamöter av styrelsen kan dock ej vara anonyma.

Utträde ur föreningen kan ske tidigast efter medlemskap i tre år, och beviljas av styrelsen efter skriftlig anhållan. Vid utträde kan 90% av aktuellt andelsvärde, dock högst 9000 kr, återbetalas om medlemmen så önskar. Om andelen ursprungligen erlades genom donation av aktier kan ingen återbetalning erhållas.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 6
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Föreningen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen

Föreningen skall även förse medlemmarna med erforderligt underlag och sådant material som behövs för att följa upp och utvärdera verksamheten. Utskrift av föreningens depå skall regelbundet och minst vid varje månadsskifte utsändas via epost till alla medlemmar.

FÖRENINGSSTÄMMA
§ 7
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår. För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen finner det behövligt eller när minst 1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Motiv skall anges. Kallelse till föreningsstämma sker via epost och skall sändas ut till samtliga medlemmar. Det är varje medlems ansvar att hålla sin till föreningen anmälda epost-adress aktuell.

Kallelse till ordinarie stämma skall sändas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen skall ange de ärenden som skall behandlas på stämman. Medlem har rätt att få ärende behandlat på föreningsstämma om medlemmen skriftligen eller via epost påyrkar detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Endast ärende som angetts i kallelsen kan behandlas vid stämman.

Föreningsstämman kan låta sakkunniga eller andra personer med särskild kompetens närvara vid stämman. Den som är närvarande i sådan funktion har inte rösträtt på stämman och har heller inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 8
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. val av minst en justeringsman,
3. upprop och fastställande av röstlängd,
4. fråga om stämmans behöriga utlysande,
5. godkännande av dagordning,
6. framläggande av årsredovisning, bestående av redogörelse för förvaltningsresultat,
kapitalställning och aktuella placeringar samt verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.för senaste verksamhetsår,
7. revisorernas berättelse för samma tid,
8. fastställande av resultat- och balansräkning,
9. disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt i förekommande fall beslut om mottagare av årets utdelningsbelopp samt dess storlek.
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
11. fråga om arvode till styrelse och revisorer,
12. val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter, om sådana val skall ske,
13. val av revisorer och revisorssuppleanter,
14. behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem.

Handlingar enligt punkt 6 skall överlämnas till revisorerna minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

Väcks fråga om att föreningen själv skall bilda eller eljest engagera sig ekonomiskt i ett aktiebolag eller annan juridisk person, eller inträda som huvudman, bolagsman eller partner i annan verksamhet, skall den frågan avgöras av föreningsstämman.

§ 9
Föreningsstämman hålls genom elektronisk konferens via uppkoppling mot Internet.

Protokollet justeras av stämmans ordförande och minst en av stämman utsedd justeringsman. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst oavsett antal tecknade andelar.

Frågor som avser förändring av verksamhetens mål, inriktning, eller omfattning skall avgöras med minst 2/3 majoritet.

FÖRENINGENS LEDNING

STYRELSEN
§ 10
Föreningens styrelse svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter och består av ordförande och två övriga ledamöter samt högst två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för en period om två år.

§ 11
Styrelsen säte är i Floda, Lerums kommun.

§ 12
Styrelsen leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet inom föreningen och är ansvarig för verksamhetens inriktning inom ramen för föreningens ändamål och för dess ekonomi på kort och lång sikt.

Styrelsen beslutar i samtliga ärenden rörande föreningen och dess verksamhet såvitt inte annat angetts i stadgarna. Styrelsen svarar för beredning av de ärenden som skall förekomma på föreningsstämma.

Styrelsen utser kapitalförvaltaren, och minst en styrelseledamot (utöver förvaltaren, om denne är medlem av styrelsen) skall ha full tillgång till förvaltningsdepån, t ex via lösenord, för att kunna vara fullt informerad om de åtgärder förvaltaren vidtar.

Styrelsen får inom sig vid behov tillsätta utskott för de uppgifter styrelsen bestämmer samt till sig knyta sakkunniga där så behövs. De sakkunniga har inte rösträtt och inte heller rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 13
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden finner det behövligt eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till styrelsesammanträde, jämte föredragningslista, skall sändas ut till ledamöterna i god tid före styrelsemötet.

§ 14
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Omröstning sker öppet. Styrelseledamot får inte delta i handläggning och beslut i ärenden där han eller hon är jävig enligt de principer som gäller enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223). Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

KAPITALFÖRVALTARE
§ 15
Föreningens kapitalförvaltare är ansvarig för kapitalförvaltningen inom ramen för de befogenheter som styrelsen fastställer och har full tillgång till föreningens kapitalförvaltningsdepå. Förvaltaren är föredragande i styrelsen och har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena. Förvaltaren kan vara en av styrelsens medlemmar, men måste inte vara det.

Den depå som används vid förvaltningen skall vara spärrad för utbetalningar, förutom i samband med den årliga utdelningen.

REVISORER
§ 16
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas årligen av minst en revisor.

Revisorn/revisorerna utses av föreningsstämman. Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie föreningsstämma.

SAMRÅD GENOM OMRÖSTNING
§ 17
Medlemsomröstningar utgör ett rådgivande organ till styrelsen.

Omröstning i viss fråga kan påkallas av styrelsen, eller av minst fem medlemmar i förening. I vissa fall är omröstningarna beslutande, detta gäller vid beslut om föreningens upplösning (se § 19) och vid beslut om mottagare av “Energipriset till Adolf Lundins minne” och dess belopp, i det fall att föreningsstämman inte fattat något beslut avseende detta (se § 8).

ÄNDRING AV STADGAR
§ 18
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman. För beslut om ändring krävs tillstyrkan av minst 2/3 av alla medlemmar i föreningen.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
§ 19
Föreningen får upplösas om det befinns att den inte längre behövs för sitt ändamål eller om den inte har möjlighet att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i samma ordning som vid stadgeändring.

Vid upplösning kan 90% av aktuellt andelsvärde, dock högst 9000 kr, återbetalas om medlemmen så önskar. Om andelen ursprungligen erlades genom donation av aktier kan ingen återbetalning erhållas.

Föreningens samtliga tillgångar efter eventuell återbetalning skall tillfalla det allmännyttiga ändamål som medlemmarna beslutar om genom en omröstning. Om inget ändmål vinner minst 50% av rösterna skall ny omröstning företagas gällande de två ändamål som fått flest röster.
Användarvisningsbild
Svempa
Site Admin
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 02 jan 2007 17:38
Ort: Floda

Återgå till Information om föreningen

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron